ภาระงาน

ทำหน้าที่ด้านงานอาคารสถานที่

 1.  รับผิดชอบทำความสะอาดห้องบรรยายชั้น 2 ห้อง ศ.229Y-ศ.231Y และ ห้อง ศ.234Y-ศ.235Y 
 2. รับผิดชอบทำความสะอาดห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2  ในกรณี คุณจิตรลดา ศรีทน ไม่มาปฏิบัติงาน
 3. รับผิดชอบ เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. รับผิดชอบเปิด–ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 5. รับผิดชอบทำความสะอาดกระจก ประตู หน้าต่าง ภายในและนอกอาคาร ชั้น 2
 6. รับผิดชอบทำความสะอาดโถงทางเดินจากประตูเข้าโซน–ประตูหนีไฟชั้น 2
 7. รับผิดชอบจัดเก็บขยะทิ้ง ในพื้นที่ชั้น 2 ทิ้งตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. รับผิดชอบเสิร์ฟน้ำอาจารย์ผู้บรรยายภายในห้องบรรยาย ชั้น 2
 9. รับผิดชอบกุญแจห้องใน ชั้น 2
 10. รับผิดชอบงานโยธา และงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 11. รับผิดชอบรับ – ส่งเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัย และอาคารเดือน บุนนาค กรณีคุณจิตรลดา ศรีทน ไม่มาปฏิบัติงาน และ / หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่น
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --