งานบริการวิชาการและสารสนเทศ

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและสารสนเทศ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

น.ส.มัลลิกา พานทอง

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ท่าพระจันทร์

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นายไพซอล อาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ศูนย์รังสิต

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ ERTC

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ