งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หน่วยวารสารวิชาการและสื่อสารองค์กร

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ ERTC

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ