เกี่ยวกับระบบ

คู่มือการใช้งาน

พัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลประกอบด้วย

  1. ภาระงาน
  2. คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้
  3. การปฏิบัติงานประจำเดือน (ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน)

โดยระบบจะแสดงภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะ และแสดงข้อมูลแต่ละสายงาน รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเป็นรายบุคคลได้

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการของส่วนงานต่างๆ ของคณะฯ ที่ได้ระดมความคิดในการสังเคราะห์ วิเคราะห์งานประกอบด้วย

1. รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง
2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ นางกนกวรรณ เจริญผาสุข
3. เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารทรัพยากรมนุษย์ นางสาวรัชนี ทรัพย์สันทัด
4. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
5. หัวหน้างานวางแผนและการคลัง นางสำอางค์ นิลอนันต์
6. หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์
7. หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายชินกร บุญชิต
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ อภิชิตวิทยา
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวเอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง
11. นักวิเทศสัมพันธ์ นายสุธี สนธิ

เป้าหมาย : รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องภาระงานของบุคลากร จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ด้วยการมีระบบจัดตั้งคณะกรรมการฯ ระดมสมอง วิเคราะห์งาน และออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และบุคลากรต้องนำไปต่อยอดในการ สร้างผลงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายในฐานะ รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ร่วมคิดและดำเนินงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 จึงได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ขอขอบพระคุณทุกท่าน
พ.ศ. 2562

พัฒนาโดย : นายชินกร บุญชิต