เกี่ยวกับระบบ

คู่มือการใช้งาน

พัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลประกอบด้วย

  1. ภาระงาน
  2. คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้
  3. การปฏิบัติงานประจำเดือน (ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน)

โดยระบบจะแสดงภาพรวมของบุคลากรทั้งคณะ และแสดงข้อมูลแต่ละสายงาน รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเป็นรายบุคคลได้

พัฒนาโดย : นายชินกร บุญชิต