งานวางแผนและการคลัง

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานวางแผนและการคลัง
หน่วยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ภิชญาดา เครือวิทย์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงบประมาณและพัสดุ

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยการเงินและบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ