งานวางแผนและการคลัง

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานวางแผนและการคลัง
หน่วยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ญาณิศา เครือวิทย์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงบประมาณ

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นายไพซอล อาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน่วยการเงินและบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ