งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หน่วยวิชาการ

น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยปริญญาตรี

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยกิจการนักศึกษา

นางภัชรินทร์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางดวงใจ มาน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ธรรญวรรณ ธรรมเนียม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ BE

น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ปรรณีย์ คงเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.จิราพร มากแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฐนกร หมวดผา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ MBE

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ TITLE

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ