น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อาวุโส การบริหารงบประมาณและการคลัง

พนักงานตามภารกิจ

นางสมพิศ ศิริประชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยพัสดุ

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานสถานที่

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานบริการ

นายชัยยุทธ ศรีสุหู้

พนักงานบริการ

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต

น.ส.นฤมล บุญมา

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่
หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.จินตนา ธนะสันต์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานวางแผนและการคลัง
หน่วยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ญาณิศา เครือวิทย์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงบประมาณ

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นายไพซอล อาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน่วยการเงินและบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หน่วยวิชาการ

น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยปริญญาตรี

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยกิจการนักศึกษา

นางภัชรินทร์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางดวงใจ มาน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ BE

น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.รันริดา วิทยเกษตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ปรรณีย์ คงเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.จิราพร มากแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ MBE

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ TITLE

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หน่วยวารสารวิชาการและสื่อสารองค์กร

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ ERTC

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ