นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.รัชนี ทรัพย์สันทัด

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานวางแผนและการคลัง

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
หน่วยการเจ้าหน้าที่

น.ส.นฤมล บุญมา

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

นางกันยา ช้างอ้น

นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการ
หน่วยพัสดุ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่ (ท่าพระจันทร์)

นางสุนทรี ยิ้มสำราญ

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานสถานที่

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานสถานที่

นางอัมพร พึ่งจันทร์

พนักงานสถานที่

นายชัยยุทธ ศรีสุหู้

พนักงานสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่ (รังสิต)

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

นางวาสนา พุ่มพู่

พนักงานสถานที่

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่
หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.จินตนา ธนะสันต์

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เลขานุการคณบดี

น.ส.วิมลมาส เนียระสะ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยงบประมาณ

นางสำอางค์ นิลอนันต์

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ (ท่าพระจันทร์)

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ (รังสิต)

นางลักษณา คงสมจรูญ

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หน่วยการเงินและบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.รุ่งรวิน เลาหภิชาติชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน่วยวิชาการ

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยปริญญาตรี

น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน่วยกิจการนักศึกษา

นางดวงใจ มาน้อย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางภัชรินทร์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

น.ส.วรรณะ เวชพราหมณ์

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายพลกุล ลักษณ์เจริญลาภ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ BE

น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางพัชรี ศรีกัญจนกรัชด์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ

น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสุญาณี กังวาฬวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ

น.ส.รันริดา วิทยเกษตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โครงการ MBE

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.กนกกาญจน์ บุญชอบ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่
โครงการ TITLE

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน่วยวิจัย

นางดาราวรรณ รักษ์สันติกุล

จ.บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
หน่วยสัมมนา

นางเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หน่วยสนับสนุนวิชาการ

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ ERTC