น.ส.ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เลขานุการคณะฯ

นางกนกวรรณ เจริญผาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ
หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

นายปิติพงษ์ เรือนนาค

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่และคลังวัสดุ ท่าพระจันทร์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายโชติวิทย์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานบริการ

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานบริการ

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่และคลังวัสดุ ศูนย์รังสิต

น.ส.นฤมล บุญมา

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่
หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.พนิดา บุตรี

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ณัฐกานต์ เกิดบำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานวางแผนและการคลัง
หน่วยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

นายปกรณ์ จรัสพนาวสาน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ภิชญาดา เครือวิทย์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงบประมาณและพัสดุ

น.ส.เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางรวิกานต์ ปิ่นสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยการเงินและบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมขวัญ อ้นทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางยุภารัตน์ พรประดับ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ สุดประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางเพชรรัตน์ ไม้จันทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
หน่วยวิชาการ

น.ส.กชพรรณ พุ่มพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยปริญญาตรี

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยกิจการนักศึกษา

นางภัชรินทร์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางดวงใจ มาน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวัชรเกียรติ แต่งแดน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ธรรญวรรณ ธรรมเนียม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ BE

น.ส.พรทิภา วงศ์กันทรากร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ภานาถ แพทย์กูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ธนธรณ์ พึ่งเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายธีรนันทน์ แกล้วทนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ปรรณีย์ คงเกิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.จิราพร มากแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฐนกร หมวดผา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ MBE

น.ส.นิตยา กะแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการ TITLE

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ชมภู่ ธงชัย

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริการวิชาการและสารสนเทศ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางนริศา เกลียวทอง

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.พิชามญชุ์ ดีทน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุธี สนธิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

น.ส.มัลลิกา พานทอง

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ท่าพระจันทร์

นายณรงค์ อภิชิตวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

น.ส.จันทิมา ทองแท้

เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นายไพซอล อาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ศูนย์รังสิต

น.ส.ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชินกร บุญชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โครงการบริการสังคม

โครงการ ERTC

น.ส.นราชล ส่งสมบูรณ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ