งานบริหารและธุรการ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยพัสดุ

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสัญญา แก้วระวัง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายคมศักดิ์ กลิ่นพุฒ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.สุภาพร ขาวสว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานสถานที่

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานบริการ

นายชัยยุทธ ศรีสุหู้

พนักงานบริการ

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต

น.ส.นฤมล บุญมา

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่
หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.จินตนา ธนะสันต์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ