งานบริหารและธุรการ

น.ส.จริยา สตาเจริญ

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ
หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

น.ส.รัชนู ฟูนันท์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ปวีณา จำเริญ

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

นายปิติพงษ์ เรือนนาค

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
หน่วยอาคารสถานที่และคลังวัสดุ ท่าพระจันทร์

นายลือศักดิ์ รักษาวงษ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายโชติวิทย์ ตะวัน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเพียร แสงเงิน

พนักงานขับรถยนต์

นางวันเพ็ญ บำรุงสิน

พนักงานบริการ

นายสมบูรณ์ มาตะโก

พนักงานบริการ

นางสิริธร แซ่ลี้

พนักงานสถานที่
หน่วยอาคารสถานที่และคลังวัสดุ ศูนย์รังสิต

น.ส.นฤมล บุญมา

จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายศรชัย กรรมสิทธิ์

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัฏฐชัย แก้วเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิชัย แป้นขำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิไล มุขเงิน

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

น.ส.วิไล สมปอง

พนักงานสถานที่

นางจิตรลดา ศรีทน

พนักงานสถานที่
หน่วยบริหารทั่วไป

น.ส.จุฑามาศ เนียมโห้

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.พนิดา บุตรี

จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ