ภาระงาน

 1. ดูแลลงทะเบียนส่ง-รับหนังสือราชการภายในและภายนอก
 2. ดูแลรับผิดชอบลงสมุดส่งหนังสือภายในคณะฯ   
 3. เกษียนหนังสือ 
 4. ดูแลรับผิดชอบรับ-ส่งโทรสาร ให้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา และคำนวณค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เลขหมาย 02-224-9428 พร้อมขออนุมัติเบิกเงิน
 5. ดูแลเสนอหนังสือราชการที่ลงทะเบียนแฟ้มเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการและจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ดูแลรับผิดชอบประชาสัมพันธ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ให้บุคลากรคณะฯ และความเรียบร้อยของบอร์ดประกาศ
 7. ทำหน้าที่คัดแยกจดหมาย รับพัสดุไปรษณียบัตร จดหมายด่วนพิเศษ จดหมายลงทะเบียน จัดส่งจดหมายภายในและต่างประเทศ และดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายทั้งภายในประเทศและภายนนอกประเทศ ส่งการเงินคณะเพื่อเบิกจ่ายให้กับงานการเงิน มธ.ต่อไป
 8. ดำเนินการผลิตเอกสาร-พิมพ์หนังสือราชการ
 9. ดำเนินการจัดเอกสารให้เป็นระบบและดำเนินการทำลายเอกสาร
 10. เวียน E-mail  แจ้งการประชุมกรรมการประจำคณะ เตรียมอาหารว่างการประชุม และ จ่ายค่าเบี้ยประชุม
 11. งานอื่น ๆ สายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ท่าพระจันทร์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน