ภาระงาน

 1. ทำหน้าที่ด้านงานอาคารสถานที่
  • ดูแลและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์(อาคาร Y) และอาคารเดือน บุนนาค
  • ดูแลทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเดือน บุนนาค
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารเดือน บุนนาค
 2. ดูแล และประสานงานการใช้ห้องบรรยาย ห้องประชุม และ ห้องพักอาจารย์ อาคารเดือน บุนนาค
 3. ดูแล และ การใช้พื้นบริเวณใต้อาคารเดือน โดยจัดทำตารางสรุปการใช้พื้นที่
 4. ประสานงานด้านโสตทัศนศึกษา และดูแลสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน กับ คุณณัฎฐชัย แก้วเงิน อาคารเดือน บุนนาค
 5. รับผิดชอบงานโยธา และงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 6. กำกับดูแลภูมิทัศน์อาคารเดือน บุนนาค
 7. งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน