ภาระงาน

ทำหน้าที่ด้านงานอาคารสถานที่

 1.  รับผิดชอบดูแลสำนักงานธุรการชั้น 3 อาคารตัวY  
 2. รับผิดชอบรับ – ส่งเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อาคารเดือน บุนนาค, ห้อง รับ-ส่งเอกสาร อาคารโดมบริหาร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (รอบเช้าเวลา 10.00 น.) และ (รอบบ่ายเวลา 14.00 น.)  และช่วงเวลาที่มีเอกสารเร่งด่วน
 3. รับผิดชอบการลงรายการเอกสารรับ-ส่งระหว่างงานสารบรรณ สำนักงานชั้น1-3  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5-7 ศูนย์รังสิต อาคารตัวY
 4. รับผิดชอบงานโรเนียว การจัดเรียงเอกสารงานเข้ารูปเล่ม และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ของคณะทั้งหมด
 5. รับผิดชอบทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องโรเนียว และเครื่องเรียงเอกสาร)และช่วยงานสอบของคณะฯสายงานบริการการศึกษา สำนักงานธุรการ ชั้น 1 อาคารตัว Y   
 6. รับผิดชอบ เปิด – ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารตัวY
 7. รับผิดชอบ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3
 8. รับผิดชอบลงเลขที่ รับ-ส่ง หนังสือ ออกเลขคำสั่ง หนังสือรับรอง จากภายในและภายนอกสถานที่ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ คุณจุฑามาศ เนียมโห้
 9. รับผิดชอบงานโยธา งานจัดเลี้ยง และงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 10. รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดห้องบรรยายชั้น 2 อาคาร Y ได้แก่ ห้อง ศ.229Y, ศ.230Y, ศ.231Y, ศ.234Y และ ศ.235Y ในกรณี คุณวิไล สมปอง ขอลาหยุดงานประเภทต่างๆ ไม่มาปฏิบัติงาน และ/หรือได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอื่น
 11. รับผิดชอบบริการเสิร์ฟน้ำดื่มให้แก่อาจารย์ผู้สอน เมื่อเข้าสอน ภายในห้องบรรยาย ชั้น 2 ในกรณี คุณวิไล สมปอง ขอลาหยุดงานประเภทต่างๆ ไม่มาปฏิบัติงาน และ/หรือได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอื่น
 12. รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดและเปิด-ปิด อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ภายในห้องบรรยาย และหากเกิดปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โสตฯทันที ในกรณี คุณวิไล สมปอง ขอลาหยุดงานประเภทต่างๆ ไม่มาปฏิบัติงาน และ/หรือได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอื่น
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --