ภาระงาน

 1. ดำเนินการสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ ในคลังวัสดุ เพื่อส่งรายการให้หน่วยพัสดุศูนย์รังสิตจัดซื้อ
 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กรณีต้องการใช้เร่งด่วน
 3. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ของคณะฯและโครงการบริการสังคม )
 4. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(ของคณะฯและโครงการบริการสังคม)
 5. ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและห้องสุขภัณฑ์
 6. ดำเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดอาคารท่าพระจันทร์ และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ท่าพระจันทร์
 7. บริการจ่ายพัสดุ (ทุกวันเวลา 8.30 – 16.30 น.)
 8. ดำเนินการคุมการรับ-จ่ายการจัดทำทะเบียนบัญชีวัสดุ ท่าพระจันทร์
 9. ดำเนินการ/ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง และอาคาร) ท่าพระจันทร์
 10. งานอื่น ๆ ใน สายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน