ภาระงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาการ  ทำหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการงานนักศึกษาช่วยงานสอน (TA)
 2. ดำเนินการงานนักศึกษาติวเตอร์ (Tutor)
 3. ดำเนินการงานการจัดภาระงานสอน
 4. งานขอสอนชดเชย-เพิ่ม / ประสานงานห้องบรรยาย / งดบรรยาย
 5. งานนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ขออนุมัติโครงการฯ/เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)
 6. งานเชิญบรรยายพิเศษและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (กรณีผู้สอนเชิญ)
 7. งานเชิญบรรยายพิเศษ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ภาคการศึกษา)
 8. เก็บข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ (พิจารณาความดีฯ)
 9. ดำเนินการงานแนะแนวการศึกษา
 10. การงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอน (Active Learning)
 11. ดำเนินการงานวิชาการฝึกงาน EC300
 12. ดำเนินการเรื่องอนุมัติอาจารย์ประจำบรรยายพิเศษ (ภายในและภายนอก)
 13. ปฏิบัติงานภาวะบัณฑิตมีงานทำ (ประสานกับหน่วยงานภายนอก/ประกันคุณภาพคณะฯ /ติดตามแบบสอบถามทุกหลักสูตรส่งให้งานวางแผนและพัฒนาคณะฯ เพื่อประมวลผลการประเมินฯ)
 14. ปฏิบัติงานประเมินออนไลน์ (ประสานงานเปิด-ปิดระบบประเมินกันโครงการต่าง ๆ และติดตามผล)
 15. ดำเนินการงานฐานข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ (ด้านการศึกษา/ด้านหน่วยวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
 16. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ
 17. ปฏิบัติงานพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตขอเลื่อนซ้อม/ฝึกซ้อมบัณฑิต/ประสานงานบัณฑิตทุพลภาพกับโครงการต่าง ๆ / จัดทำใบเซ็นชื่อการปฏิบัติงานและสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทน)
 18. ปฏิบัติงานสอบปลายภาค (บรรจุข้อสอบ/ตรวจสอบหน้าห้องสอบ)
 19. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (ติดตามวันประเมินของโครงการต่าง ๆ และประสานงานการทาบทามกรรมการประเมิน/ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ)
 20. ปฏิบัติการจองห้องพักสวัสดิการอาจารย์ หอพัก D-Luxx
 21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน