ภาระงาน

นักวิชาการหน่วยบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาและการศึกษาภาคสนามของวิชาต่างๆ
 2. ดูแลทุนนักศึกษาต่างชาติ
 3. ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้ 
 4. จัดทำระเบียนผู้สมัครสอบประมวลความรู้
 5. ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
 6. จัดทำปฏิทินกำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
 7. ประสานงานจัดอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
 8. จัดทำข้อมูลในระบบ TU E-Thesis ของสำนักหอสมุด
 9. ติดตาม และประสานงานจัดสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
 10. อัพเดทข้อมูลการทำการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
 11. ติดตามความคืบหน้าการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
 12. งานรับเข้านักศึกษาต่างชาติ 
 13. งานดูแลนักศึกษาต่างชาติ
 14. งานแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนลักษณะวิชา หน่วยกิต และเกรดของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน
 16. งานดูแลนักศึกษาต่างชาติ เรื่องการเดินทาง การจัดหาที่พัก สวัสดิการอื่นๆ
 17. หนังสือรับรองนักศึกษาขอข้อมูลเพื่อทำรายงานวิจัย
 18. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวต่างชาติ 
 19. ดำเนินการเบิกทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

                                                                                                                พลกุล 12 ตุลาคม 2565

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน