ภาระงาน

 1. งานการเรียนการสอน
  • ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้
  • จัดทำระเบียนผู้สมัครสอบประมวลความรู้
 2. งานสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
  • ตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ
 3. งานรับเข้านักศึกษา
  • ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
  • จัดสอบข้อเขียน
  • จัดสอบสัมภาษณ์
  • ประสานงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษาระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  • จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับเข้า
  • รับรายงานตัว/รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  • จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
 4. งานประชาสัมพันธ์ และ IT
  • ดูแลโต้ตอบ email ของโครงการ
 5. งานกิจกรรมนักศึกษา
  • ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
  • รับผิดชอบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ Alumni Networking
 6. งานทุนการศึกษา
  • ดำเนินการเรื่องการจัดสรรและการขอเบิกจ่ายทุนการศึกษา
 7. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
  • สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  • สำรวจความเห็นนายจ้างเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
  • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  • เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
  • จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
  • จัดทำรายงานประจำปี
  • ร่วมจัดทำประกันคุณภาพของคณะฯ
 8. งานพัฒนาหลักสูตร
  • ดำเนินการคำร้องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร
 9. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
  • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา ลาออก ลาพักการศึกษา การถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
  • ดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 10. การขออนุมัติจบการศึกษา
  • ดำเนินการตรวจสอบการแจ้งจบของนักศึกษาและการขออนุมัติปริญญา
  • ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 11. การเงินและบัญชี
  • ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • ดำเนินการรับ - จ่ายเงินของโครงการ
  • ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานการเงินของโครงการ
 12. งานพัสดุ
  • ประสานงานจัดหา หรือจัดซื้อหนังสือ/วัสดุประกอบการเรียนการสอน
 13. งานบริหารจัดการ
  • การวางแผนการดำเนินงานของโครงการ
  • งานกลั่นกรองและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
  • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
  • ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และประสานงานกับงานการเงิน และงบประมาณเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน