ภาระงาน

งานการเรียนการสอน

 • ดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้
 • จัดทำระเบียนผู้สมัครสอบประมวลความรู้

งานสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

 • ตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ

งานรับเข้านักศึกษา

 • ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • จัดสอบข้อเขียน
 • จัดสอบสัมภาษณ์
 • ประสานงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษาระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับเข้า
 • รับรายงานตัว/รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

งานประชาสัมพันธ์ และ IT

 • ดูแลโต้ตอบ email ของโครงการ

งานกิจกรรมนักศึกษา

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
 • รับผิดชอบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ Alumni Networking

งานทุนการศึกษา

 • ดำเนินการเรื่องการจัดสรรและการขอเบิกจ่ายทุนการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
 • สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • สำรวจความเห็นนายจ้างเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 • เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
 • จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 • จัดทำรายงานประจำปี
 • ร่วมจัดทำประกันคุณภาพของคณะฯ

งานพัฒนาหลักสูตร

 • ดำเนินการคำร้องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา ลาออก ลาพักการศึกษา การถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
 • ดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่า

การขออนุมัติจบการศึกษา

 • ดำเนินการตรวจสอบการแจ้งจบของนักศึกษาและการขออนุมัติปริญญา
 • ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การเงินและบัญชี

 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ดำเนินการรับ - จ่ายเงินของโครงการ
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานการเงินของโครงการ

งานพัสดุ

 • ประสานงานจัดหา หรือจัดซื้อหนังสือ/วัสดุประกอบการเรียนการสอน

งานบริหารจัดการ

 • การวางแผนการดำเนินงานของโครงการ
 • งานกลั่นกรองและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และประสานงานกับงานการเงิน และงบประมาณเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน