ภาระงาน

ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อย ชั้น 4 อาคาร 60 ปีดังนี้

 1.  ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารต่อเนื่อง ชั้น 4ตั้งแต่ห้อง 1-21  เป็นประจำ
 2. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยห้องศูนย์บริการวิชาการ / ห้องวิจัย ชั้น 4 อาคารต่อเนื่อง และบริเวณทางเดินหน้าห้องศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
 3. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยปัดหยากไย่และพัดลมเพดาน ภายในและภายนอกห้องตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยกระจกด้านหน้า-ด้านหลัง ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นประจำ
 5. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรับเอกสารจากหน่วยสารบรรณ ชั้น 5 ส่งให้อาจารย์ตามพื้นที่รับผิดชอบและช่องนกตามที่หน่วยสารบรรณทุกวัน
 6. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบช่วยจัดซื้ออาหารห้อง 403 คู่กับ นางอัมพร  พึ่งจันทร์ กรณีนางอัมพร ลางาน
 7. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยของกระจกช่องลม-ประตู-หน้าต่าง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตลอดจนมู่ลี่ภายในห้องต่าง ๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ถ้ามี)
 8. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยวัสดุ-อุปกรณ์-เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติถ้าหากชำรุดเสียหายเล็กน้อยควรซ่อมแซมแก้ไขเองเบื้องต้นก่อน ถ้าไม่ได้ให้ทำบันทึกแจ้งหน่วยอาคารสถานที่ฯ เพื่อหาช่างซ่อมแซมแก้ไข
 9. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4 อาคารต่อเนื่อง
 10. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดห้องประชุม 60 ปี 2-3 และห้องงานอาคารสถานที่ฯ
 11. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยพื้นที่ที่รับผิดชอบ   เช่น กระจก  พัดลม มู่ลี่ ปัดหยากไย่ พื้นห้อง และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
 12. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบช่วยงานจัดเลี้ยงงานต่างๆ ของคณะฯ
 13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --