ภาระงาน

1. ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน/รับเงิน/ยืมเงินทดรองจ่าย และเคลียร์เงินทดรองจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษคณะฯ ของโครงการ หน่วยงานและของสำนักงานที่ปฏิบัติงานที่ท่าพระจันทร์ ดังนี้

      - ค่าวัสดุ รายการค่าน้ำดื่ม

      - ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, โครงการตำรา, โครงการวิเทศสัมพันธ์, Inter Conference, โครงการวารสารเศรษฐศาสตร์,โครงการเศรษฐสาร, โครงการสัมมนา เผยแพร่ และจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ ,โครงการห้องสมุดป๋วยฯ ,โครงการคอมพิวเตอร์

2. ตรวจสอบและคุมยอดเงินสะสมเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรของโครงการบริการสังคม (ส่วนของการเงิน)

3. จัดทำใบสำคัญรับดอกเบี้ยรายเดือน และเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจำธนาคารพาณิชย์ และพันธบัตร หุ้นกู้ คืนตามแหล่งของเงินทุน

4. รับและส่งเงินคณะฯ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

5. ตรวจสอบและดำเนินการเบิกจ่ายเงิน/รับเงินจาก กองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา,กองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วยฯ และกองทุนบัณฑิตศึกษา)

6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเบิกเงินสดในมือ ส่วนท่าพระจันทร์

7. จัดทำใบการรายงานตรวจนับเงินคงเหลือ ประจำวันเสนอกรรมการฯ

8. ติดต่อกับธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายการตามงบประมาณ โครงการบริการสังคม

10. เสนออนุมัติการเบิกจ่ายเข้าระบบ ERP (เมื่อมีการใช้ระบบ)

11. ผู้ประสานงานและดำเนินการการปรับระเบียบ ,ประกาศของคณะ และโครงการบริการสังคม

12. ให้คำปรึกษาด้านการเงินในหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ

13. งานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มืองานการเงินโครงการ ERTC/MBE
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน