ภาระงาน

 1. ดำเนินการจัดอบรมศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์  (ERTC)
 2. ดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิชาการจากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
 3. ดำเนินการจัดเสวนา อภิปราย การสัมมนาวิชาการประจำปี การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ การเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทย
 4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
 5. งานอื่นๆ ในสายงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงานใหม่ หรือภาระงานเพิ่มขึ้น 
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 1. บริหารจัดการ ดูแล ให้งานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ดำเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนเผยแพร่งานวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ดำเนินงานรางวัลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 4. ดำเนินงานการบริหารกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
 5. ดำเนินงานการไปเสนอบทความวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์ จากเงินรายได้พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์
 6. ดำเนินงานบทความ Discussion Paper Series
 7. ดำเนินงานจัดทำแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ รายงานประจำปี
 8. ดำเนินงานจัดทำข้อมูลในสายงานเพื่อการบริหารงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
 9. ดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน