ภาระงาน

พนักงานสถานที่ ทำหน้าที่ดังนี้

 1. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ ประจำชั้น 5 ตามพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ปัดหยากไย่ ทำความสะอาดพัดลม กระจก
 2. ช่วยงานจัดเลี้ยงประชุมของคณะ พนักงานบริการทั้งหมด
 3. งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย งานที่รับผิดชอบในโครงการ MBE
 4. ดำเนินการจัดเลี้ยงวิทยากร นักศึกษาเมื่อมีการบรรยาย และงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ของโครงการ (ติดต่อร้านค้า สอบถามราคา สั่งอาหาร เครื่องดื่ม)
 5. ตรวจดูว่ามีเอกสารที่ต้องจัดส่งให้อาจารย์ตามห้องพัก เช่น เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบงานวิจัยฯ รับเอกสารจากนั้นนำเอกสารที่ส่งเข้าห้องพักอาจารย์
 6. ดำเนินการรับ-ส่งออกเอกสารภายในและนอกคณะ
 7. ดำเนินการถ่ายเอกสารและเอกสารประกอบการบรรยาย
 8. ดำเนินการโอนค่าตอบแทนวิทยากร หรืออื่น ๆ ที่การเงินมอบหมาย
 9. จองห้องบรรยายกรณีมีการบรรยายเพิ่ม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
 10. ดูแลห้องเรียน เปิด-ปิด ห้องบรรยาย และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ
 11. ดำเนินการยื่นภาษีและประกันสังคมประจำเดือนละ 1 ครั้ง
 12. เบิกจ่ายวัสดุและลงทะเบียนข้อมูลการเบิกจ่าย เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาเบิกอุปกรณ์สำนักงาน
 13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --