ภาระงาน

พนักงานสถานที่ ทำหน้าที่ดังนี้

1. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ ประจำชั้น 5 ตามพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ปัดหยากไย่ ทำความสะอาดพัดลม กระจก

2. ช่วยงานจัดเลี้ยงประชุมของคณะ พนักงานบริการทั้งหมด

3. งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย งานที่รับผิดชอบในโครงการ MBE

4. ดำเนินการจัดเลี้ยงวิทยากร นักศึกษาเมื่อมีการบรรยาย และงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ ของโครงการ (ติดต่อร้านค้า สอบถามราคา สั่งอาหาร เครื่องดื่ม)

5. ตรวจดูว่ามีเอกสารที่ต้องจัดส่งให้อาจารย์ตามห้องพัก เช่น เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบงานวิจัยฯ รับเอกสารจากนั้นนำเอกสารที่ส่งเข้าห้องพักอาจารย์

6. ดำเนินการรับ-ส่งออกเอกสารภายในและนอกคณะ

7. ดำเนินการถ่ายเอกสารและเอกสารประกอบการบรรยาย

8. ดำเนินการโอนค่าตอบแทนวิทยากร หรืออื่น ๆ ที่การเงินมอบหมาย

9. จองห้องบรรยายกรณีมีการบรรยายเพิ่ม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

10. ดูแลห้องเรียน เปิด-ปิด ห้องบรรยาย และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ

11. ดำเนินการยื่นภาษีและประกันสังคมประจำเดือนละ 1 ครั้ง

12. เบิกจ่ายวัสดุและลงทะเบียนข้อมูลการเบิกจ่าย เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาเบิกอุปกรณ์สำนักงาน

13. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --