ภาระงาน

เจ้าหน้าที่ โครงการ BE ทำหน้าที่ ดังนี้   

1) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ประสานงานอาจารย์ ผู้สอน จัดทำตารางการอบรม ประชาสัมพันธ์ และรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม)

2) งานจัดอบรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัยทางวิชาการ

3) ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณสำหรับกิจกรรมนักศึกษา (งบกองทุนค่าธรรมเนียม)

4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนลักษณะวิชา หน่วยกิต และเกรดของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน

5. กำกับดูแลการทำกิจกรรมของนักศึกษา 

6) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่รับผิดชอบทาง Website ของโครงการฯ

7) ดูแล โต้ตอบ email ส่วนกลางของโครงการฯ

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติผลงานเจ้าหน้าที่วิเทศปฎิบัติการ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน