ภาระงาน

1. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

2. จัดสอบสัมภาษณ์

3. รับรายงานตัว/รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

5. ดำเนินการเรื่องการจัดสรรและการขอเบิกจ่ายทุนการศึกษา

6. ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี

7. ดำเนินการรับ - จ่ายเงินของโครงการ

8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนค่าธรรมเนียม (งบกิจกรรมนักศึกษา)

9. ตรวจเช็คความถูกต้องของรายงานการเงินของโครงการ

10. ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษาเกี่ยวกับการชำระเงินของนักศึกษา

11. ติดตามการชำระเงินของนักศึกษาจากต่างโครงการ /ต่างสถาบัน

12. ตรวจเช็คข้อมูลการคงอยู่ของครุภัณฑ์ของโครงการฯ

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน