ภาระงาน

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข และขออนุมัติหลักสูตร
 2. ให้คำปรึกษานักศึกษาและผู้ปกครองเรื่องหลักสูตร
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องนักศึกษาเรื่องหลักสูตร
 4. จัดทำตารางสอบกลางภาค ตารางสอบปลายภาค ปฏิทินการศึกษา และปฏิทินการวันหยุด
 5. ดำเนินการจัดสอบกลางภาค การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
 6. ดำเนินการรับ-ส่งเกรด (แจ้งกำหนดการส่งเกรดผู้สอน สำนักงานทะเบียนและฝ่ายวิชาการคณะ/ติดตามเกรด/ส่งเกรดเสนอคณบดีพิจารณา)
 7. รับคำร้องและดำเนินการเรื่องขอเลื่อนสอบ/การขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ/การขอแก้เกรด/แจ้งจบล่าช้า/ยกเลิกการแจ้งจบ/การขออนุปริญญา
 8. ดำเนินการตรวจสอบการขอแจ้งจบของนักศึกษา และประสานงานกับสำนักงานทะเบียนเกี่ยวกับการแจ้งจบของนักศึกษา
 9. รับคำร้องและดำเนินการคำร้องนักศึกษาลาพักการศึกษา ลาออก ถูกถอนชื่อและการขอคืนสภาพ
 10. ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนเรื่องสถานภาพนักศึกษา
 11. ดำเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา (จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา)
 12. ดำเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกชั้นปี
 13. การจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ (กำหนดวันมัชฌิมนิเทศ/จัดทำกำหนดการ/เตรียมเอกสาร และทำหนังสือเชิญวิทยากร)
 14. สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร (นักศึกษาแจ้งจบ)
 15. สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 16. ดำเนินการเรื่องทุน/รางวัลเรียนดี (ทำบันทึกขอสำนักงานทะเบียนฯ ส่งลำดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับของนักศึกษาทุกชั้นปี /ทำบันทึกส่งรายชื่อนักศึกษา ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกชั้นปี เสนอคณบดีฝ่ายการนักศึกษา/ ตรวจสอบและเสนอชื่อผู้เข้าข่ายได้รับทุนภูมิพล/อีเมล์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครทุนมูลนิธิอานันทมหิดลให้บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1-2)
 17. ประสานงานและติดตามอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.5, มคอ.6
 18. ดำเนินการจัดงานประเมินหลักสูตรประจำปี EQA ( เลขากรรมการประเมินหลักสูตร บันทึกข้อมูลประเมินหลักสูตรในระบบออนไลน์ (CHA QA Online)
 19. ดำเนินการกรอกข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ในแต่ละเทอมส่งฝ่ายบุคคล (พิจารณาความดีฯ)
 20. ดำเนินการงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมบัณฑิต/ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต/ สรุปรายชื่อบัณฑิตที่มาฝึกซ้อม/ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ใบเซ็นชื่อ และแฟ้มคณบดีและรองคณบดี/สรุปรายชื่อบัณฑิตส่งสำนักงานทะเบียนฯ ในวันซ้อมใหญ่และวันจริง)
 21. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน