ภาระงาน

1. ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลการจัดทำงบประมาณของโครงการระดับบัณฑิตศึกษา

2. ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. ให้คำปรึกษา ควบคุมการประสานงานกับแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

4. ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเนื้องานผู้จัดการ B.E. รวมทั้งช่วยดูแลและดำเนินการให้การเปลี่ยนผ่านงานของโครงการ B.E. เป็นไปอย่างเรียบร้อยในช่วงการผลัดเปลี่ยนด้านบุคคลากรในหน่วยงาน

5. ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนกับคณะทำงานโครงการ B.E. ในส่วนการดำเนินงานด้านการฝึกงานนักศึกษา ในส่วนการบริหารงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาของโครงการ และในส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานนานาชาติของโครงการ ตามกรอบและแนวทางที่กำหนดโดยคณะทำงานประกันคุณภาพ

6. ให้คำปรึกษาคณะทำงานด้านการเรียนการสอนที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --