ภาระงาน

  1. ดำเนินงานด้านการจัดทำแผน
  2. ดำเนินงานด้านการรายงานผล
  3. ประสานงานด้านกายภาพอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์
  4. จัดทำเว็บไซต์ ออกแบบ พัฒนา และจัดทำระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  5. จัดสัมมนาอาจารย์ภายใน และภายนอกคณะฯ
  6. จัดทำรายงานประจำปี (รวบรวมแผน และผลการดำเนินงาน)
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลัง ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน