ภาระงาน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ทำหน้าที่ ดังนี้

 1) งานด้านดูแลอุปกรณ์ในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิตอาคารเดือน บุนนาค

        1.1  สำรวจและสอบถามความต้องการใช้อุปกรณ์ และแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้สามารถใช้งานได้

        1.2 จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำรองเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด

 2) การเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ

        2.1 ตรวจเช็คควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทสื่อการสอน เช่น เครื่องฉาย Visualizer Overhead กล้องดิจิตอล Projector Notebook กล้องถ่าย VDO พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ ในปัจจุบันได้ทำการแปลง VDO ให้เป็นแผ่น CD, แปลงเทปเป็น MP3 เป็นบริการสื่ออีกชนิดหนึ่ง

       2.2. ให้บริการในด้านการยืมอุปกรณ์

     -  สื่อการสอนที่เป็นระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ที่จะนำไปใช้สอนที่ห้องเรียน

      - ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิตอาคารเดือน  บุนนาค

 3) ถ่าย VDO  พร้อมตัดต่อวีดีโอและแปลงเป็นแผ่น CD หรือ DVD  ตามกิจกรรมและการสอนของ คณะเศรษฐศาสตร์

 4) งานปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา และจัดทำฐานข้อมูลด้านโสตศึกษาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน

 5) งานบริการเสริม งานเอกสารของงานโสตฯ การจัดซื้ออุปกรณ์เอง บริการผลิตสื่อวีดีทัศน์ และ ให้บริการตัดต่อเสียง เช่น งานเปิดตัวบันทึกสปอร์ตโฆษณา ตลอดจนการบันทึกเสียงเพื่อนำไปตัดต่อกับวีดีโอเป็นต้น

 6) ดูแลระบบส่งสัญญาหรือกระจ่ายสัญญาณโทรทัศน์ของคณะฯ ติดตั้งระบบสัญญาณ โทรทัศน์ ตามจุดต่าง ๆ ของคณะฯ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 7) ประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

โสตทัศนศึกษา

 8) ควบคุมการขอใช้ห้องประชุม และห้องบรรยาย อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารY) และอาคารเดือน บุนนาค

 9) ควบคุมและจัดทำตารางการใช้ห้องบรรยายประจำภาคการศึกษาของอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารY) และอาคารเดือน คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (ในระบบ Google Sites )

       - นำตารางบรรยายที่ได้รับจากหน่วย ป.ตรี มาจัดทำตารางและส่งให้ผู้ดูแลห้องติดหน้าห้องบรรยายแต่ละห้อง ณ อาคาร Y และอาคารเดือน บุนนาค       

       - จัดทำตารางห้องสำหรับทบทวนบทเรียนและสอนเพิ่ม/ชดเชย

 10) งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 11) ช่วยงานโยธา และงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ

 12) งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน