ภาระงาน

ภาระงานฝ่ายการนักศึกษา ดังนี้

1. ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรม โดยคณะทำงานฝ่ายการนักศึกษาและนักศึกษา ดังนี้

    1.) โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์ สันทนาการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุ่มอิสระ

    2.) สนับสนุนการคัดเลือกและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งในโครงการต่าง ๆ

    3.) โครงการวัสดุสำนักงานของ กนศ.ศ.

2. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์

3. ดำเนินการงานวินัยนักศึกษา เช่น การทุจริตการสอบ การแต่งกาย ความ ประพฤติของนักศึกษา

4. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

5. ปฏิบัติงานพิธีไหว้ครู

6. ดำเนินการงานสวัสดิการนักศึกษา เช่น ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต และอื่น ๆ

7. กำกับดูแลและประสานงานร้านค้าพาเรโต้คณะเศรษฐศาสตร์

8. ดำเนินการงานรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น (ประสานงานกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้ มธ.) นักศึกษาผู้สมควรได้รับรางวัลเรียนดี และนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ภาระงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเมินงานสอนออนไลน์ โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

2. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาออนไลน์

3. ดำเนินการฝึกงานนอกสถานที่ (หน่วยงานที่คณะหาให้ และนักศึกษาหาหน่วยงานเอง)

     - หลักสูตร พ.ศ. 2556

     - หลักสูตร พ.ศ. 2561

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน