ภาระงาน

 1. งานด้านดูแลอุปกรณ์ในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • สำรวจและสอบถามความต้องการใช้อุปกรณ์ และแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหาให้สามารถใช้งานได้
  • จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำรองเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
 2. การเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • ตรวจเช็คควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทสื่อการสอน เช่น เครื่องฉาย  Visualizer  Overhead กล้องดิจิตอล    Projector Notebook  กล้องถ่าย VDO   พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ ในปัจจุบันได้ทำการแปลง VDO ให้เป็น  แผ่น CD , แปลงเทปเป็น MP3 เป็นบริการสื่ออีกชนิดหนึ่ง รวมทั้งระบบการประชุม Conference และระบบ Zoom (ห้องประชุมใหญ่ 5)
  • ให้บริการในด้านการยืมอุปกรณ์
   • สื่อการสอนที่เป็นระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ที่จะนำไปใช้สอนที่ห้องเรียน,ห้องประชุม
   • ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่อาคารท่าพระจันทร์
 3. ถ่าย VDO  พร้อมตัดต่อวีดีโอและแปลงเป็นแผ่น CD หรือ DVD  ตามกิจกรรมและการสอนของ คณะเศรษฐศาสตร์
 4. งานปรับปรุงและพัฒนางานด้านโสตทัศนศึกษา และจัดทำฐานข้อมูลด้านโสตศึกษาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน
 5. บันทึกวีดิโอการสัมมนาและ อัพโหลดขึ้นยูทูป (YouTube) นำลงในเว็บไซด์คณะ
 6. ดูแลการใช้รถยนต์ ห้องประชุม และห้องบรรยายท่าพระจันทร์ (จอง หรือ ยกเลิก) (ในระบบ Intranet)  
 7. ดูแลการเบิกจ่ายค่าทางด่วน และค่าอาหารทำการนอกเวลาให้พนักงานขับรถยนต์ทะเบียน ฮค7723
 8. นำรูปภาพ วีดีโอ ลงจอประชาสัมพันธ์ชั้น 1 และชั้น 5
 9. จองที่จอดรถ (สำหรับวิทยากรหรือผู้ที่มาติดต่อที่คณะ) ในระบบการจองรถของมหาวิทยาลัย
 10. ประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโสตทัศนศึกษา
 11. งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 12. งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน