ภาระงาน

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (รังสิต) ทำหน้าที่ ดังนี้

1) ควบคุมการขอใช้พื้นที่ใต้อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารY) และอาคารเดือน บุนนาค

2) ควบคุมการใช้รถยนต์ประจำคณะฯ และรถยนต์เช่า (ประจำศูนย์รังสิต) และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ,พนักงานอาคารสถานที่และแม่บ้าน (ในระบบ Google Sites )

    - รับจองรถผ่านระบบ

    - บันทึกข้อมูลลงในระบบ และประสานงานแจ้งพนักงานขับรถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3) ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อเปิด – ปิด ห้องบรรยายสำหรับสอนชดเชยและติว

    - ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยาย เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

    - ดำเนินการจัดทำใบเซ็นชื่อนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

    - ดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานการเงิน เพื่อเบิกจ่าย

4) ดูแลควบคุมระบบการการใช้รถยนต์ประจำคณะ และรถยนต์ (เช่า) (ในระบบ Google Sites )

5) ควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่นพนักงานขับรถ ,พนักงานอาคารสถานที่

6) ดำเนินการจัดทำบันทึกและประสานงานให้แก่บุคลากรในกรณีการขอบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7) จัดทำบันทึกขอเบิกเงินสดเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษของรถยนต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อจัดส่งให้การเงินดำเนินการ

8) ประสานงานด้านสถานที่ในการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่

9) ช่วยงานจัดเลี้ยง ซื้อของ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ซื้อพานพุ่ม ของทำตักบาตรในกิจกรรมต่าง ๆ ทางพิธีกรรมทางศาสนา ของเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น ของศูนย์รังสิต และ คุณรัขนู ฟูนันท์ งานในกรณีที่นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน ไม่อยู่หรือลา ในกรณีเร่งด่วน

10) ช่วยงานสารบรรณ กรณีที่ น.ส.จุฑามาศ ไม่อยู่และลา

11) งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --