ภาระงาน

หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

1) ทำหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล ให้งานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

2) จัดซื้อจัดจ้างศูนย์รังสิต

3) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานพัสดุ

4) ดำเนินการสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ และวางแผนการจัดซื้อ (งวด)

ศูนย์รังสิต

5) ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ประจำงวดภายในปีงบประมาณ)

6) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ของคณะฯ)

7) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(ของคณะฯ)

8) ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและห้องสุขภัณฑ์

9) บริการจ่ายพัสดุ (ทุกวันเวลา 8.30 – 16.30 น.)

10)  ดำเนินควบคุมและจัดทำบัญชีจำหน่ายครุภัณฑ์ ท่าพระจันทร์ –รังสิต

11) ดำเนินการ/ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง และอาคาร) รังสิต

12) งานอื่น ๆ ใน สายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย   

13)ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน