ภาระงาน

 1. สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม เพื่อประสานงานให้หน่วยพัสดุดำเนินการจัดซื้อ
 2. ประสานงานจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา (ของคณะฯ และโครงการ)
 3. ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และห้องสุขภัณฑ์
 4. ติดต่อประสานกับคุณคมศักดิ์   กลิ่นพุฒิ (นักวิชาการพัสดุ) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในช่วงที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อม ๆ กันหลายราย
 5. ติดต่อประสานงานช่างบริษัทที่คณะจ้าง เพื่อดำเนินการตรวจเช็คและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น
 6. ช่วยบริการจ่ายพัสดุกรณี นายคมศักดิ์  ไม่อยู่
 7. ทำเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่เป็นการขอที่ไม่ได้อยู่ในแผนฯ
 8. จัดทำรายงานการตรวจการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และ การจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำทุกเดือน
 9. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ในกรณีที่มีปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้เอง
 10. งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่ (ลือศักดิ์)
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน