ภาระงาน

1. ดูแลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ ดังนี้

  • งบโครงการบริการสังคม
  • งบประมาณแผ่นดิน

2. ดูแลการขออนุมัติและการใช้เงินกองทุนบัณฑิตศึกษา กองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา และกองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นๆ (กองทุนที่ผู้ประสานงานอยู่ท่าพระจันทร์)

3. ให้คำปรึกษาตรวจสอบ ควบคุมการใช้งบประมาณของโครงการบริการสังคม และโครงการงบคณะ ที่ประจำศูนย์ท่าพระจันทร์ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

4. ประสานงานกับหน่วยการเงินและบัญชี เพื่อดูแลงบสถานะการเงินของโครงการบริการสังคม

5. ดูแลกำหนดวงเงิน การเปลี่ยนแปลง การค้างจ่ายและการกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ (งบโครงการบริการสังคม)

6. ตรวจสอบการจัดทำรายงานการใช้เงินรายไตรมาส และจัดทำข้อมูลลงในระบบงบประมาณ Online ของโครงการบริการสังคม

7. จัดทำข้อมูลลงในระบบงบประมาณ Online ของกองแผนงาน (รายงานรายไตรมาส)

8. ควบคุมการขออนุมัติผูกพัน/เปลี่ยนแปลง/โอน และกันขยายงบประมาณผ่านระบบ ERP

9. ตรวจสอบยอดเงินสะสมเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรของคณะ (ส่วนของงบประมาณ) ของโครงการบริการสังคม

10. จัดทำข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงของโครงการบริการสังคม ตามรายไตรมาส

11. ร่วมจดรายงานการประชุม ในวาระงบประมาณของการประชุมคณะทำงานด้านการเงินและทรัพย์สิน

12. งานอื่นๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน