ภาระงาน

ทำหน้าที่ด้านงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบห้องบรรยายชั้น 2 ดังนี้

  1. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดห้องบรรยายชั้น 2  ห้อง 201-203 
  2. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยปัดหยากไย่และพัดลมเพดาน ภายในและภายนอกห้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ห้อง 201-203
  3. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยกระจกช่องลมด้านหน้า-หลัง  ตั้งแต่ห้อง 201-203
  4. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยวัสดุ-อุปกรณ์-เครื่องใช้ต่าง ๆ กรณีชำรุดเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมแก้ไขเองเบื้องต้นถ้าไม่ได้ให้ทำบันทึกแจ้ง หน่วยอาคารสถานที่ฯ   เพื่อหาช่างมาดำมาซ่อมแซมแก้ไข
  5. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยมู่ลี่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ถ้ามี)
  6. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยบอร์ดประกาศในพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมเก็บที่หมดกำหนดประกาศ ส่วนเอกสารที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากหน่วยสารบรรณ  ให้เก็บส่งคืนหน่วยสารบรรณ (ถ้ามี)
  7. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยพื้นที่ครั้งใหญ่ไม่น้อยกว่าภาค  การศึกษาละ 1 ครั้ง เช่น กระจก พัดลม มู่ลี่ ปัดหยากไย่ พื้นห้อง เก้าอี้ แท่นบรรยาย กระดานดำ กระดาษไวท์บอร์ด เครื่องเสียง เครื่องฉายแผ่นทึกแสง ไมโครโฟน  อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
  8. ทำหน้าที่รดน้ำต้นไม้ชั้น 2   และ ดูแลให้ต้นไม้สวยงาน
  9. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --