ภาระงาน

ทำหน้าที่ด้านงานอาคารสถานที่ รับผิดชอบห้องบรรยายชั้น 2 ดังนี้

  1. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดห้องบรรยาย 204 -207
  2. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดและความเรียบร้อยกระจกห้องบรรยาย  
  3. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยพื้นที่ภายในห้องบรรยาย 204-207 เก็บปัดกวาด เช็ดถูหลังการใช้ห้องเป็นประจำ 
  4. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยปัดหยากไย่ ประตู หน้าต่าง กระจกห้องบรรยายตลอดจนห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบชั้น 2
  5. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยบอร์ดติดประกาศบริเวณชั้น 2 พร้อมเก็บเอกสารที่หมดกำหนดประกาศ ส่วนเอกสารที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากหน่วยสารบรรณ  ให้เก็บส่งคืนหน่วยสารบรรณ (ถ้ามี)
  6. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดวัสดุ-อุปกรณ์-เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติถ้าหากชำรุดเสียหายเล็กน้อยควรซ่อมแซมแก้ไขเองเบื้องต้นก่อน ถ้าไม่ได้ให้ทำบันทึกแจ้งหน่วยอาคารสถานที่ฯ เพื่อหาช่างซ่อมแซมแก้ไข
  7. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความเรียบร้อยพื้นที่ครั้งใหญ่ไม่น้อยกว่าภาค การศึกษาละ 1 ครั้ง เช่น กระจก พัดลม มู่ลี่ ปัดหยากไย่ พื้นห้อง เก้าอี้ แท่นบรรยาย เก้าอี้และ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพทึกแสง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ      
  8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --