ภาระงาน

 

 1. การประเมินผลการทดลองงาน/ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะเศรษฐศาสตร์) และพนักงานเงินรายได้  ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
 2. สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) พนักงานเงินรายได้    
 3. ขออนุมัติลาไปราชการ ประชุม  สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ
 4. ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
 5. ขออนุมัติลาศึกษา สัญญาลาศึกษา การปรับวุฒิ  และการเพิ่มวุฒิ
 6. การสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัย และทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ สัญญารับทุนและจัดตั้งงบประมาณทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุนเต็มจำนวน มธ.
 7. การรับสมัครทุนระยะสั้น และสัญญารับทุน
 8. การขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์)และพนักงานเงินรายได้ของคณะ /การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ที่อยู่
 9. การขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้นของเจ้าหน้าที่ (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) 
 10. การพิจารณาความดีความชอบอาจารย์ (ภาคงานเขียนและงานวิจัย)
 11. จดรายงานการประชุมคณาจารย์ 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือปฏิบัติงาน น.ส.รัชนู ฟูนันท์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน