ภาระงาน

1. งานบริหารจัดการ

 • การวางแผนการดำเนินงานของโครงการ
 • งานกลั่นกรองและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
 • ดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และประสานงานกับงานการเงิน และงบประมาณเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
 • สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • สำรวจความเห็นนายจ้างเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
 • สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 • เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
 • จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 • จัดทำรายงานประจำปี
 • ร่วมจัดทำประกันคุณภาพของคณะฯ

3. งานรับเข้านักศึกษา

 • ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • จัดสอบข้อเขียน
 • จัดสอบสัมภาษณ์
 • ประสานงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษาระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

4. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา ลาออก ลาพักการศึกษา การถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
 • ดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่า

5. งานกิจกรรมนักศึกษา

 • รับผิดชอบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ Alumni Networking

6. งานทุนการศึกษา

 • ดำเนินการเรื่องการจัดสรรและการขอเบิกจ่ายทุนการศึกษา

7. งานสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

 • ตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ

8. การขออนุมัติจบการศึกษา

 • ดำเนินการตรวจสอบการแจ้งจบของนักศึกษาและการขออนุมัติปริญญา
 • ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

9. งานพัฒนาหลักสูตร

 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

10. งานประชาสัมพันธ์ และ IT

 • ดูแลโต้ตอบ email ของโครงการ
 • ประสานงาน ดูแล และปรับปรุงระบบ IT สำหรับการเรียนการสอนของโครงการ

11. งานอื่น ๆ

 • ประสานงานการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา ของนางสาวสิวรี ศิริวงศ์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน