ภาระงาน

1. จัดซื้อจัดจ้างศูนย์รังสิต

2. จัดทำทะเบียนงานครุภัณฑ์รังสิต+ท่าพระจันทร์

3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานพัสดุ

1) ดำเนินการสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ และวางแผนการจัดซื้อ (งวด)

     2) ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ประจำงวดภายในปีงบประมาณ)

     3) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ของคณะฯ)

     4) ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(ของคณะฯ)

     5) ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน/อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและห้องสุขภัณฑ์

     6) บริการจ่ายพัสดุ (ทุกวันเวลา 8.30 – 16.30 น.)

     7) ดำเนินควบคุมและจัดทำบัญชีจำหน่ายครุภัณฑ์ ท่าพระจันทร์ –รังสิต

     8) ดำเนินการ/ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง และอาคาร) รังสิต

     9) ดำเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ บำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุประจำปี

    10) งานอื่น ๆ ใน สายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย       

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน