ภาระงาน

 1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบสำหรับใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะฯ
 2. จัดทำคู่มือ ให้คำปรึกษา อบรมการใช้งาน และดูแลระบบที่พัฒนา
 3. ดูแล ให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ
 4. ดูแลระบบลงทะเบียนบัตรเข้าออก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ Common Y ศูนย์รังสิต
 5. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต
 6. ดูแลงานการพิมพ์ ศูนย์รังสิต
 7. ดูแลและจัดการผู้ใช้ และการใช้งาน Google Workspace for Education ของคณะ
 8. ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และระบบเครือข่าย เบื้องต้น
 9. งานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือการปฏิบัติงาน
 • การออกแบบและพัฒนา ระบบวางแผนการลงทะเบียนเรียน กรณีศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบและพัฒนา ระบบจองห้องและจองรถออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบและพัฒนา ระบบประเมินการสอนออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน