ภาระงาน

หัวหน้าที่หน่วยปริญญาตรี ทำหน้าที่ ดังนี้

1.  งานตารางลักษณะวิชาประจำปีการศึกษา (ระบบ สนท)

2. งานเปิด-ปิด วิชาประจำปีการศึกษา

3.  งานงดรับ-รับเพิ่ม รายวิชาต่าง ๆ

4.  งานเทียบโอนวิชาและหน่วยกิต

5.  งานตรวจสอบคู่มือหลักสูตรแจ้งนักศึกษาใหม่

6.  งานรับคำร้องขออนุปริญญา

7.  ประสานจัดภาระงานสอนโครงการฯ

8.  งานตารางสอนตารางสอบ

9.  งานสอบกลางภาค (จัดทำบันทึกยืนยันวันสอบ/จัดตารางสอบ/จัดห้องสอบ/จัดเจ้าหน้าที่คุมสอบ/เบิกค่าคุมสอบ)

10. งานสอบปลายภาค (จัดทำบันทึกแจ้งกำหนดส่งข้อสอบ/จัดทำตารางสอบ/จัดห้องสอบ/จัดจนท.คุมสอบ/ตรวจเช็คสรุปข้อสอบ ส่งกรรมการคณะฯ ตรวจ/นักศึกษาขอเลื่อนสอบ/ตรวจสอบเอกสารส่งการเงินเบิก)  

11.  จัดทำงบประมาณโครงการปริญญาตรี (ไทย)

12.  จัดทำรายงานประจำปีของโครงการฯ

13.  ดำเนินงานรับเข้าศึกษา/เกณฑ์การรับเข้ารอบต่าง ๆ/สรุปคะแนน/ ดำเนินการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ดำเนินการเรื่องการสอบสัมภาษณ์/ ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่าย/ดำเนินการเรื่องกรรมการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 Portfolio/รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน/รอบที่ 4)

14.  งานรับเข้าโครงการช้างฯ รอบที่ 1 Portfolio (ตรวจเช็คเอกสารจาก ระบบรับเข้ามธ./เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)

15.  งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มคอ.7 (จัดทำรายงาน/เตรียมเอกสารต่าง ๆ /ดำเนินการเรื่องวิทยากร/ประเมินหลักสูตร/เบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร)

16.  งานบันทึกข้อมูลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในระบบออนไลน์ (CHE QA Online)

17.  ปฏิบัติงานจัดทำและรวบรวมข้อมูล EdPEx ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

18.  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (จัดเตรียมเอกสารส่วนปริญญาตรี)

19.  งานมัชฌิมนักศึกษา (จัดเตรียมเอกสารส่วนปริญญาตรี)

20.  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ทำคำอ่านชื่อบัณฑิต/จัดที่นั่งบัณฑิต เตรียมใบเซ็นชื่อบัณฑิตในการฝึกซ้อมและรับ/สรุปรายชื่อบัณฑิตมา ฝึกซ้อม/ตัดรายชื่อบัณฑิต/สรุปรายชื่อบัณฑิตวันจริงส่งสำนักงานงานทะเบียนนักศึกษา)

21) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวจินตนา คงสีปาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน