ภาระงาน

1. รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ ทำหน้าที่ดังนี้
1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารและธุรการ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
2) ประสานงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ควบคุมจัดทำแผนการใช้และพัฒนาวัสดุ-ครุภัณฑ์โดยภาพรวมของคณะฯ
4) จัดทำวาระการประชุมคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
5) จัดทำวาระการประชุมผู้บริหารคณะ จัดประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และนำเข้าระบบอินทราเน็ต มธ.ประชุมไร้กระดาษ 
6) ประสานงานกับหน่วยในสายงานและหน่วยในสายงานอื่น ๆ
7) กำกับการจัดทำและรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
8) ประสานงานด้านกายภาพของอาคารสถานที่
9) ควบคุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ : ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอาคารสถานที่ และสำหรับสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ 
10) กำกับดูแลการจัดซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่
13) กำกับดูแลการลงทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการจำหน่ายครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
14) กำกับดูแลการจัดอบรม สายสนับสนุนวิชาการ
15) งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย        

2. ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่  อีกหน้าที่หนึ่ง ดังนี้

1) ทำหน้าที่บริหารจัดการ ดูแล ให้งานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

2) การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  รายการค่าจ้างอาจารย์พิเศษ รายการค่าใช้จ่ายการรับสมัครอาจารย์ 

3) ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และแจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลให้บุคลากรใหม่เพื่อทราบและถือปฏิบัติ และแนะนำบุคลากรใหม่ให้ทราบทั่วกัน

4) การเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง  :  ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ตรวจสอบคำสั่งเลื่อนเงินเดือน และแจ้งให้คณาจารย์ทราบเป็นรายบุคคล

5) ตรวจสอบคำสั่งการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ และ การเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังและแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล

6) การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการลาเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ

7) ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ การขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างาน และ เลขานุการคณะ

8) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้น และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์

9) เสนอชื่อเข็ม - โล่เกียรติยศ, กีรตยาจารย์,  ครูดีเด่น, ปริญญากิตติมศักดิ์, เหรียญดุษฎีมาลา ฯลฯ พร้อมประวัตินายกสภา มธ., กรรมการรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง  ฯลฯ

10)การโอน  ย้าย  ลาออก  เกษียณอายุราชการ  การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงินรายได้

11) อาจารย์ขยายเวลาราชการเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

12) จัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลให้แก่บุคคลภายในและภายนอก มธ. ที่ขอข้อมูลมา เช่น ประกันคุณภาพ,หลักเกณฑ์ความดีความชอบอาจารย์ / ข้าราชการ,  ข้อมูลบุคลากร,  ปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.,  ประวัติของอาจารย์,  โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะ ฯลฯ

13) ดำเนินการจัดทำคะแนนความดีความชอบของคณาจารย์ (ภาคงานเขียนและงานวิจัย)

14) งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน