ภาระงาน

หัวหน้าหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต ทำหน้าที่ ดังนี้   

 1. ดูแลระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย แบบใช้สายและไร้สาย อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ และ อาคารเดือน บุนนาค ศูนย์รังสิต
 2. ดูแลระบบการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างท่าพระจันทร์และรังสิต
 3. ดูแลระบบอีเมล์ของคณะ และการใช้งาน Google App For Education
 4. ดูแลเครื่องแม่ข่ายให้บริการระบบสารสนเทศ
 5. ดูแลระบบ Windows Active Directory
 6. ดูแลระบบจัดเก็บไฟล์บนเครื่องแม่ข่าย (File Server)
 7. ดูแลการพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์รังสิต
 8. ดูแลระบบสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย (Backup Server) ศูนย์รังสิต
 9. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของคณะ   ศูนย์รังสิต
 10. ให้บริการการใช้งานระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานเลขานุการคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
 11. ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต
 12. ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะประกอบการขอจัดซื้อจัดจ้างด้านคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย
 13. จัดทำข้อมูลในหน่วยงานเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ
 14. งานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย    

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน