ภาระงาน

ปฎิบัติงานหัวหน้าหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้

 1. วางแผนปฏิบัติงานของหน่วยคอมพิวเตอร์  ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะฯและนโยบายจากรองคณบดีฝ่ายวางแผน
 2. บริหารจัดการ กำกับดูแลด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและงบประมาณหน่วยคอมพิวเตอร์ท่าพระจันทร์
 3. บริหารจัดการติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ จัดการความรู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วย
 4. กลั่นกรองงานจากภายนอก ก่อนเสนอเรื่องให้ผู้บริหารอนุมัติ
 5. ประชุม สำนักงานฯ รายงานผลการดำเนินงาน รับทราบนโยบายและถ่ายทอดไปยังทีมงาน

ปฏิบัติงานงานในหน่วยหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ท่าพระจันทร์ ดังนี้์

 1. ดูแลระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN และ Wireless LAN ที่ท่าพระจันทร์ เช่น การเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายและแม่ข่ายกับระบบ LAN, การกำหนด IP Address, แก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ดำเนินการเชื่อมต่อ LAN ให้กับเครื่องลูกข่าย สำนักงานธุรการชั้น 5 และโครงการ 4E 
 2. ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การพิสูจน์ตัวตนและการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเชื่อมต่อออกไปยังเครือข่าย Internet ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ดูแลการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายของคณะ ฯ  (ท่าพระจันทร์)ให้ระบบงานต่างๆดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของคณะ ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 5. ดูแลตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าและระบบปรับอากาศห้องควบคุมระบบ
 6. ดูแลการให้บริการและบริการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
 7. ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ท่าพระจันทร์,  ห้องเรียน, โครงการBE, โครงการMBE และโครงการERTC  
 8. ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การใช้บริการระบบเครือข่ายแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
 9. ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะประกอบการขอจัดซื้อจัดจ้างด้านคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • การให้บริการและบริหารจัดการ ห้องปฎิบัติการ คอมพิวเตอร์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน