ภาระงาน

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ ดังนี้

  1. กำกับดูแล การให้คำปรึกษา แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินฯ
  2. กำกับดูแล และตรวจสอบแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมแก้ไขปัญหาตามแต่ละกรณี ของโครงการ/กิจกรมมตามงบประมาณประจำปี
  3. จัดทำข้อมูล วาระการประชุมด้านการเงิน การลงทุนเสนอที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
  4. กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยตำแหน่ง

งานในหน่วยการเงินและบัญชี ทำหน้าที่

  1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย/การยืมเงินทดรองจ่าย/เคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับ-ส่งเงิน
  2. ขออนุมัติและดำเนินการรับ และเบิกจ่ายตามงบประมาณ ดังนี้

               2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ 

           -เงินรางวัลประจำปีสายสนับสนุน

           -โครงการพัฒนาบุคลากร (ยกเว้นเงินอุดหนุนศึกษาต่อป.โท-เอก)

           -ค่าสวัสดิการอื่น ๆ (ค่าครองชีพ ค่าเครื่องแบบลูกจ้างประจำ และค่าเบี้ยขยัน)           

              2.2 งบคลัง รายการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

              2.3 งบสวัสดิการสุขภาพ มธ. (ค่ารักษาพยาบาลแบบยืดหยุ่น)

3. โอนดอกเบี้ยสะสม ธนาคารคืนเข้าแหล่งทุน กองทุนบริการสังคม/กองทุนกลาง/งบบริหารกลาง/กองทุนพัฒนาคณะฯ / กองทุนการศึกษา

4.จัดทำทะเบียนคุม เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร

5.เสนออัตราดอกเบี้ย และขออนุมัติการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของคณะ เมื่อครบกำหนด หรือมีการลงทุนใหม่

6.วิเคราะห์การรายงานจัดการเงินลงทุนภาพรวมของคณะ รวมถึงนำเสนอสถานะเงินลงทุนเป็นรายไตรมาส พร้อมแผนการปรับการลงทุนรายเดือน

7.รายงานบริหารเงินทุนประจำเดือน นำส่งมหาวิทยาลัย และรายงานการบริหารเงินทุนแต่ละไตรมาส เข้าที่ประชุมคณะทำงานการเงินและทรัพย์สินฯ และคณะกรรมการประจำคณะ

8.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก (Bank Statement) และวิเคราะห์ผลตอบแทนรายไตรมาส นำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

9.การจัดทำหนังสือยันยอดเงินฝาก ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ตามปีงบประมาณ ของการเข้าตรวจสอบ

10. ดำเนินการและประสานธนาคาร เช่น  การต่อเล่มสมุดเงินฝากธนาคาร หมดเล่ม การเปิดบัญชี การปิดบัญชี การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้บริหาร การขออัตราดอกเบี้ย ฯลฯ  

11.รายงานข้อมูลเงินฝากทั้งหมด และตราสารหนี้ ตามภารกิจของคณะ โดยให้คณบดีรับรอง และนำส่งให้บริษัทตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยส่งตรวจสอบทุกหน่วยงาน

12.ควบคุม จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และสรุปการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ให้กับมหาวิทยาลัย

13.จัดทำทะเบียนคุมเงินฝาก/ตราสารหนี้  ทุกบัญชีของคณะฯให้เป็นปัจจุบัน

14.ดูแลการโอนเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนงบบริหารกลาง และเงินกองทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณให้เพียงพอการใช้จ่าย

15.ผู้ประสานงานและดำเนินการการปรับระเบียบ ,ประกาศของคณะ และโครงการบริการสังคม

16.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินฯ

17.ดำเนินการจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินคณะฯ ทั้งหมดกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของคณะฯ

18.ตรวจสอบรายงาน เงินสดในมือ, รับและจ่ายและเงินคงเหลือประจำวัน

19.กรอกและให้ข้อมูล หน่วยประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ  และรายงานประจำปีการศึกษา (ส่วนของหน่วยการเงินและบัญชี)

20.วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาในการเบิกจ่าย-รับเงิน ตามระเบียบคลัง, มธ. และคณะ

21.ผู้ประสานงานคณะทำงานการเงินและทรัพย์สิน

22.นำเสนอวาระเข้าคณะกรรมการประจำคณะรายไตรมาส  และประชุมผู้บริหาร

23.จดรายงานการประชุม ตามที่นำเสนอวาระของการประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ

24.ประสานงาน กับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานตรวจสอบภายใน มธ. และบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี

25.งานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงานการเงินเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาและค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน