ภาระงาน

เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินการงานการเรียนการสอน
  • จัดโครงการทัศนศึกษาและการศึกษาภาคสนามของวิชาต่างๆ
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนเกี่ยวกับการใช้  Moodle / Google Classroom
  • ดูแลด้านการเรียนการสอน Data Science Lab
  • จัดสอบประมวลความรู้
  • จัดทำระเบียนผู้สมัครสอบประมวลความรู้
  • สอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก
 2. ดำเนินการงานสอบการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
  •  จัดทำปฏิทินกำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
  • ประสานงานจัดอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยอิสระ
  • จัดทำข้อมูลในระบบ TU E-Thesis ของสำนักหอสมุด
  • ติดตาม และประสานงานจัดสอบค้นคว้าอิสระ
  • อัพเดทข้อมูลการทำการค้นคว้าอิสระ
  • ติดตามความคืบหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการทำงานวิจัยค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
  • ร่วมตรวจรูปแบบการค้นคว้าอิสระ
 3. ดำเนินการงานรับเข้านักศึกษา (งานรับเข้านักศึกษาต่างชาติ และจากต่างประเทศ)
 4. ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ และ IT
  • งานแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  • การดูแล Website โครงการ
 5. ดำเนินการงานแลกเปลี่ยนนักศึกษา (การเทียบโอนลักษณะวิชา หน่วยกิต และเกรดของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน)
 6. ดำเนินการงานอำนวยความสะดวก และดูแลสวัสดิการอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ (งานดูแลนักศึกษาต่างชาติ เรื่องการเดินทาง การจัดหาที่พัก สวัสดิการอื่น ๆ )
 7. ดำเนินการหนังสือรับรอง (หนังสือรับรองนักศึกษาขอข้อมูลเพื่อทำรายงานวิจัย)
 8. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --