ภาระงาน

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  ทำหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตทุกสายงาน ดังต่อไปนี้     

   1.1 งานบริหารและธุรการ 

   1.2 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

   1.3 งานวางแผนและการคลัง 

   1.4 งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2. กำหนดแนวทางและหลักการบริหารจัดการ ดังนี้

   2.1 สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานภายในและเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับองค์กร

   2.2 พัฒนาระบบการทำงานของแต่ละสายงานให้นำไปสู่ความสำเร็จ อย่างมีขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ และบูรณาการระหว่างสายงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของคณะฯ

   2.3 ประสานงานกับโครงการบริการสังคมคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทิศทางเดียวกับคณะฯ

   2.4 ดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และโครงการบริการสังคม

   2.5 ร่วมจัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพ และระบบ EdPEx ในภาพรวมของสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

3. การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (Management by Support)

4. วางกลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน

   4.1 ออกแบบการเขียนแผนงานและการรายงานแผนงาน

   4.2 ติดตามและเก็บข้อมูลแผนงานของหน่วยงานเพื่อประเมินผล และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

   4.3 ศึกษาปัญหา หาแนวทางแก้ไข และนำเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ

   4.4 บริหารและจัดการงานอื่นๆ ของคณะฯ 

   4.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารและธุรการ
  • การพัฒนาระบบงานพัสดุ
  • การบริหารระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน