ภาระงาน

งานการเรียนการสอน

 • จัดเตรียม Course Outline สื่อออนไลน์ ตำรา
 • ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาและการศึกษาภาคสนามของวิชาต่าง ๆ
 • ดำเนินการจัดสอบกลางภาค การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบ การขอเพิกถอนลักษณะวิชา และการขอแก้ไขเกรด
 • ติดตามผลสอบจากอาจารย์ผู้สอน และดำเนินการส่งผลสอบให้สำนักทะเบียน
 • ประสานงานอาจารย์ผู้สอนกรณีนักศึกษาขอตรวจสอบคะแนน

งานกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
 • ดำเนินการคำร้องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร
 • ดำเนินการคำร้องขอเทียบโอนวิชาในประเทศ

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาปัจจุบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษา ลาออก ลาพักการศึกษา การถูกถอนชื่อจากการเป็นนักศึกษา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

การขออนุมัติจบการศึกษา

 • ดำเนินการตรวจสอบการแจ้งจบของนักศึกษาและการขออนุมัติปริญญา
 • ประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

​​​​​​​

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

-- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล --