ภาระงาน

  1. ดูแลการให้บริการและบริการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
  2. ดูแลคอมพิวเตอร์และจัดหาโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน
  3. ดูแลงบประมาณและการบริหารโครงการ
  4. ดูแลงานควบคุมและติดต่อประสานงาน
  5. จัดทำข้อมูลในหน่วยงานเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ
  6. ดูแลงานพัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อ/ซ่อมและจำหน่ายครุภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสายงานวางแผนและการคลังที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงาน จันทิมา ทองแท้
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน