ภาระงาน

นักวิเทศสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ทำหน้าที่ ดังนี้

1) จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะ

2) ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อรับ-ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์

3) ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะ

4) ดำเนินการออกแบบสื่อ ผลิตสื่อวีดีโอสำหรับการประชาสัมพันธ์

5) ออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ และโปสเตอร์กิจกรรมของคณะ

6) ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมของคณะ และนำมาเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ บนเฟสบุ๊ค ตลอดจนส่งต่อข่าวไปยังเครือข่ายของแต่ละโครงการ

7) คัดเลือกข่าว เขียนข่าว จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้สังคมทราบ

8) ดูแลรับผิดชอบบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ (ท่าพระจันทร์)  

9) จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

10) จัดทำฐานข้อมูลภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อภายนอก

11) จัดทำฐานข้อมูล “รางวัล/ผลงาน” ของคณะ

12) ดำเนินการโครงการเศรษฐทัศน์

13) จัดทำข้อมูลในหน่วยงานเพื่อการบริหาร รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

 14) งานอื่นๆ ในสายงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ ทำหน้าที่ ดังนี้

(ปฏิบัติหน้าที่นี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

1) รวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานวิชาการและกิจกรรมวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของคณะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมวิชาการของคณะสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ

2) จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

3) ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและกิจกรรมวิชาการของคณะ

4) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปค่าใช้จ่าย

5) จัดทำข้อมูลในหน่วยงานเพื่อการบริหาร รายงานประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา

6) งานอื่น ๆ ในสายงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงานประชาสัมพันธ์
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน