ภาระงาน

1. งานคำร้องขอเพิ่มวิชากรณีต่าง ๆ 

2. งานคำร้องนักศึกษาขอ Drop W

3. งานคำร้องกรณีขาดสอบปลายภาคไล่ขอ Drop W

4. งานคำร้องตรวจสอบคะแนน

5. งานคำร้องผ่อนผันค่าจดทะเบียนเรียน

6. งานตรวจสอบนักศึกษาถูกถอนชื่อและคืนสภาพ

7. งานคำร้องการลาออก

8. งานจัดเก็บข้อมูล Class list และประชาสัมพันธ์อาจารย์/ห้องคอมพิวเตอร์

9. จัดทำ google classroom รายวิชา 

10. งาน Course Description

11. งานดูแลระบบ Ba-Moodle / Google Classroom 

12. งานโครงการ Best Seminar Papers (ประสานงานเรื่องขออนุมัติโครงการฯ / เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ / กำหนดการ)

13. งานสอบกลางภาค (จัดทำใบเซ็นชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่/ประกาศผังสอบ/เขียนซองข้อสอบ)

14. งานสอบปลายภาค (ประกาศผังสอบ/จัดทำใบเซ็นชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่)

15. งานรับเข้าศึกษา (รอบที่ 1 Portfolio/รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)

16. รับเข้าศึกษารอบที่ 4 การรับ Admissions รับผิดชอบการลงทะเบียน/เตรียมฟอร์มสัมภาษณ์สัมภาษณ์

17. งานรับ-ส่ง ผลิตเอกสารประกอบคำบรรยาย/แบบฝึกหัด

18. ร่วมงานรับเข้าโครงการช้างฯ (รอบคัดเลือก )

19. งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมบัณฑิต)

20. งานบันทึกชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ ภาค 1 และภาค 2

21. ปฎิบัติงานจัดทำและรวบรวมข้อมูล EdPEx ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน