ภาระงาน

 1. งานคำร้องขอเพิ่มวิชากรณีต่าง ๆ 
 2. งานคำร้องนักศึกษาขอ Drop W
 3. งานคำร้องกรณีขาดสอบปลายภาคไล่ขอ Drop W
 4. งานคำร้องตรวจสอบคะแนน
 5. งานคำร้องผ่อนผันค่าจดทะเบียนเรียน
 6. งานตรวจสอบนักศึกษาถูกถอนชื่อและคืนสภาพ
 7. ดำเนินการงานลาพักการศึกษา
 8. งานคำร้องการลาออก
 9. งานจัดเก็บข้อมูล Class list และประชาสัมพันธ์อาจารย์/ห้องคอมพิวเตอร์
 10. ปฏิบัติงานดูแลระบบ Google Classroom / E-mail / Microsoft Teams / Account Zoom meeting
 11. งาน Course Description กรณีใช้ในการศึกษาต่อ
 12. งานโครงการ Best Seminar Papers 
 13. งานสอบกลางภาค (จัดทำใบเซ็นชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่/ประกาศผังสอบ/เขียนซองข้อสอบ)
 14. งานสอบปลายภาค (ประกาศผังสอบ/จัดทำใบเซ็นชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่)
 15. งานรับเข้าศึกษา (รอบที่ 1 Portfolio/รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)
 16. รับเข้าศึกษารอบที่ 4 การรับ Admissions รับผิดชอบการลงทะเบียน/เตรียมฟอร์มสัมภาษณ์สัมภาษณ์
 17. งานรับ-ส่ง ผลิตเอกสารประกอบคำบรรยาย/แบบฝึกหัด
 18. ร่วมงานรับเข้าโครงการช้างฯ (รอบคัดเลือก )
 19. งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมบัณฑิต)
 20. งานบันทึกชื่ออาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ ภาค 1 และภาค 2
 21. ปฎิบัติงานจัดทำและรวบรวมข้อมูล EdPEx ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 22. ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายงาน
 23. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

 • คู่มือปฏิบัติงาน
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน