ภาระงาน

ภาระงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส การบริหารงบประมาณและการคลัง  ของนางสำอางค์ นิลอนันต์ ทำหน้าที่ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษา การบริหารงบประมาณและการคลัง 
  2. ประสานงานกับผู้บริหาร เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยในสายงานและงานอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มืองานงบประมาณ
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน