ภาระงาน

ภาระการปฏิบัติงาน นางสาวจุฑามาศ เนียมโห้

1) ควบคุมการขอใช้พื้นที่ใต้อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารY) และอาคารเดือน บุนนาค

2) ควบคุมการใช้รถยนต์ประจำคณะฯ และรถยนต์เช่า (ประจำศูนย์รังสิต) และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ,พนักงานอาคารสถานที่และแม่บ้าน (ในระบบ Google Sites )

- รับจองรถผ่านระบบ

- บันทึกข้อมูลลงในระบบ และประสานงานแจ้งพนักงานขับรถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานขับรถ พนักงานสถานที่ และ พนักงานบริษัทที่คณะจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
(เพื่อ เปิด – ปิด ห้องบรรยายสำหรับสอนชดเชยและติว)

- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยาย เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

- ดำเนินการจัดทำใบเซ็นชื่อนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการส่งข้อมูลให้หน่วยงานการเงิน เพื่อเบิกจ่าย

4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ให้แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

5) ควบคุมการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่นพนักงานขับรถ ,พนักงานอาคารสถานที่ และพนักงานบริษัทที่คณะจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด

6) ดำเนินการจัดทำบันทึกและประสานงานให้แก่บุคลากรในกรณีการขอบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7) จัดทำบันทึกขอเบิกเงินสดเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษ (Easy Pass) ของรถยนต์คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อจัดส่งให้การเงินดำเนินการ

8) ดำเนินการจดรายงานการประชุมคณาจารย์ ร่วมกับคุณรัชนู ฟูนันท์

9) จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่

10) ช่วยงานจัดเลี้ยง ซื้อของ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ซื้อพานพุ่ม ของตักบาตรในกิจกรรมต่างๆ ทางพิธีกรรมทางศาสนา ของเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น ของศูนย์รังสิต และ คุณรัชนู ฟูนันท์ ช่วยงานในกรณีที่คุณจุฑามาศ ไม่อยู่หรือลาในกรณีเร่งด่วน

11) การลาทุกประเภท กรณีเร่งด่วนเป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการ แทนคุณรัชนู ฟูนันท์

12) ปฏิบัติงานสารบรรณและจัดทำใบสรุปรายละเอียดนำเสนอผู้บริหารสำหรับบันทึกข้อความและหนังสือที่ส่งเข้ามาในคณะฯ
แทนคุณเสริมศักดิ์ กรุดเงิน กรณีไม่อยู่และลา

13) งานอื่น ๆ ในสายงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือปฏิบัติงานอาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จุฑามาศ)
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน