ภาระงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาการ  ทำหน้าที่ ดังนี้

1. งาน outline จัดพิมพ์ แก้ไข เก็บข้อมูล ต่าง ๆ และเผยแพร่ลง Website ภาค 1 และภาค 2

2. จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (มคอ.3)

3. จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (มคอ.5)

4. งานทัศนศึกษางานนอกสถานที่

5. งานวิชาชนบทไทยศึกษา (ศ.391/ศ.366)

6. งานจัดอาจารย์ที่ปรึกษา/และทำคำสั่ง

7. งานแจ้งจบ (ตรวจใบแจ้งจบ ภาค 1 - ภาค 2 และภาคฤดูร้อน)

8. งานตรวจสอบข้อมูลทุนภูมิพล

9. งานคำร้องลาพักการศึกษา

10. งานคำร้องย้ายคณะ

11. งานสอบกลางภาค (รับข้อสอบ/ตรวจเช็คข้อสอบก่อนผลิต/สั่งผลิตข้อสอบ/เดินตรวจห้องสอบ)

12. งานสอบปลายภาค (รับข้อสอบ-พิมพ์แก้ไข)

13. งานรับ-ส่ง เกรด (แจ้งกำหนดการส่งเกรดปลายภาค)

14. งานคำร้องแก้ไขเกรด

15. งานฐานข้อมูลของนักศึกษา/ตรวจสอบและรายงานผล

16. งานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (ผู้ช่วยการรมการเลขา/ช่วยประสานงานเรื่องอื่น ๆ

17. งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ติดตามแบบสอบถามบัณฑิต)

18. ปฏิบัติงานจัดทำและรวบรวมข้อมูล EdPEx ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

19. งานวางแผนการเรียน Academic plan และ งานแสดงความจำนงนักศึกษานอก

คณะ(ประชาสัมพันธ์วิชา/บันทึกรายวิชาในระบบของคณะสรุปรายวิชาทั้งในและ

นอกคณะเข้าระบบโควตา สนท.)

20. งานรับเข้าศึกษา (รอบที่ 1 Portfolio/รอบที่ 3 การรับตรง ร่วมกัน / รอบที่ 4

การรับ Admissions) รับผิดชอบแบบฟอร์มแบบฟอร์มประวัติ /ประสานเรื่องคะแนน

21. งานโครงการ Best Seminar Papers (ประสานงานเรื่องลงทะเบียน / ห้อง / เชิญวิทยากร / ประชาสัมพันธ์)

22. ร่วมงานรับเข้าโครงการช้างฯ (รอบคัดเลือก)

23. ดำเนินการงานวิชาฝึกงาน (EC300)/รับผิดชอบเรื่องเล่มรายงานของนักศึกษา และผลประเมินจากหน่วยงาน

24. งานปรับปรุงหลักสูตร (รอบ 5 ปี)

คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความรู้

  • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววรรดี วิสัยเกต
* ดูคู่มือปฏิบัติงาน/ผลงาน/องค์ความ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งาน